Текст песни H.O.S.T — Sevgi Yoxdur

Yeni v?r?q,yeni q?l?m sevgi sanki
c?h?nn?m

?r?k sanc?r n?f?r g?lmir sevgi
x?st?lik v?r?m

Sevgi cadu kimidi qanla ??kilmi? pentaqramma

Sa? olsayd? ?ekspir m?nim h?yat?mdan
yazard? drama

Biraz stress koma pristup arada bir d? paranoya

Bu n? zamand? insanlar sanki robot mamamiya

Yox romantika ?r?kl?r art?q sevmir

??id? bo?du ham?n?n kiray?
veril?n otaqlar kimi

Oyna u?aqlar kimi m?nim ?r?yim oyuncaqd?

S?nd?r ?lini ??xart g?z?n?
xeyri yoxdu yen?d? sa?d?

Q?l?m damar m?r?kk?bimd? qan ax?r
s?tirl?r?

Lirik f?ls?f?m ?evirir ordular?
?sirl?r?

Qaraqanam HOSTun o?lu

Yaralar? buzla doldur kim deyir ki sevgi var?

M?n deyir?m sevgi yoxdur

?ndi f?rqli hissl?rind? ham? ba?qa arzularda

Leyli M?cnun sevgisid?ki bo? na??l arzulardaDar,insanlar onlar ?zl?ri ?zl?rind?n qorxdular

Unutdular yox olaraq arzular,?midl?r,sevgil?r
?r?yl?rd? it?r

??nki dar insanlar d?lic?sin?
sevm?kd?n qorxdular

??r?nt?l?r ?r?kl?ri
ba?lad? m?l?kl?rd? i?imizi
g?r?b a?lad?Yeni gec? yeni s?h?r sevgi yoxdur var k?d?r

Sevgi yoxdur var yalan sevgi yoxdur var z?h?r

Sevgi yoxdur u?aq na??llar?d? g?z?l
?b?di sevgi

Ehtiras var yalannan deyirl?r s?b?bi sevgi

?ndi seks v? ?ou indi geroin v? pul ?sri

?ndi MTV,Sweet Sixteen,Pimp My Ride ?sri

?ndi hi5 zaman? indi easy life zaman?

Mobil telefonlar kimi mobil insanlar zaman?

S?lh raketl?rd?n at?l?r yem?k
paketl?rd? sat?l?r

Sevgi yoxdur h?r il yeni bir sevgi ??x?r sonra
at?l?r

Sevgi yoxdur gizli-gizli parkda sevi?m?k var

Sevgi yoxdur dala?maq q?r??maq didi?m?k var

Sevgi yoxdur var d?rd t?k?r ?st?nd?
d?mir par?as?

Leyli olub bu g?n 90×60×90 markas?

Sevgi olur qanadlarla ?lvan sehrli hissl?rl?

Sevgi olmur saytdan haz?r g?t?r?lm??
smsl?rl?Dar,insanlar onlar ?zl?ri ?zl?rind?n qorxdular

Unutdular yox olaraq arzular,?midl?r,sevgil?r
?r?yl?rd? it?r

??nki dar insanlar d?lic?sin?
sevm?kd?n qorxdular

??r?nt?l?r ?r?kl?ri
ba?lad? m?l?kl?rd? i?imizi
g?r?b a?lad?HOST , Qaraqan , sevgi yoxdur , b?g?n sevgi bel?di ,

G?r?s?n 5 il sonra nec? olacaq ?…

Популярные тексты песен H.O.S.T